#ALERT – Any Australian nationals who are seeking to depart Vietnam, but have been unable to do so should contact Vietnam Airlines as soon as possible (Mr Nguyen Vu Tuan, telephone +84 976 383 544, email: tuannguyenvu@vietnamairlines.com) to discuss possible flight options.
____________________

#CẢNH BÁO – Bất cứ công dân Australia nào muốn rời khỏi Việt Nam nhưng chưa được nên liên hệ ngay với Vietnam Airlines (Ông Nguyễn Vũ Tuấn, số điện thoại +84 976 383 544, email: tuannguyenvu@vietnamairlines.com) để bàn bạc về các lựa chọn chuyến bay hợp lý.

Source: https://www.facebook.com/AustralianEmbassyVietnam/?eid=ARCouL_PFLj6jWOdkMPRD4C4iFbqmXo4Bh6kC88I9-kSOkrTG45J7pP-Z-v0X6fDncOLUWGs288dCuZR