Trong hai đợt cấp quỹ trước, LIN đã huy động gần 1,5 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ 31 tổ chức xã hội nhờ sự đóng góp của hơn 150 cá nhân và 10 doanh nghiệp đối tác. Ở đợt cấp quỹ lần thứ 3, chúng tôi đặt mục tiêu quyên góp 550 triệu Việt Nam đồng dành cho 11 tổ chức xã hội đã được xét duyệt cấp hỗ trợ. LIN cũng hướng đến cung cấp một Chương trình Nâng cao Năng lực Gây quỹ vào năm 2022 dành cho mỗi tổ chức, nhằm đảm bảo tính bền vững trong công tác hỗ trợ cộng đồng và giúp các tổ chức tự chủ trong vận động tài trợ. Mỗi đóng góp của bạn sẽ góp phần tạo nên tác động lớn đến các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương. Hãy chung tay và cùng nhau vượt qua đại dịch.

—————–

Covid-19 Response Community Fund presents the journey of LIN in joining hands with the nonprofits which helping the local community during the catastrophic waves of Covid-19.

For more information: https://linvn.org/covid-19-response-community-fund/

In the last two fundraising phases in 2020, LIN was able to raise nearly 1.5 billion Vietnam Dong to assist 31 nonprofits with donations from more than 150 individuals and 10 corporations. In this round, we aim to raise 550 million to continue our support for 11 nonprofits. Additionally, in order to ensure sustainability, LIN provides one Fundraising Capacity Strengthening Program for each nonprofit in 2022 with the potential to receive seed funding simultaneously. Each and every contribution from you could make a big impact on selected local nonprofits. Let’s join hands and we will thrive through this.

#LIN #Auscham #Covid #Donation #Community #Fund

1. Donate via our bank transfer
– Account name: LIN Center for Community Development/Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN
– Account number: 007 100 5091 855
– Bank for Foreign Trade of Vietnam, HCMC Branch (Vietcombank HCM)
– Bank address: 05 Me Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Viet Nam
– Transfer note: Your Name/ Organization – donate to LIN Covid 19 Fund

2. Donate via our project’s campaign on Global Giving HERE